Đề nghị phê chuẩn BCH lâm thời

              Sở Y tế     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

   Thành phố Hồ Chí Minh             Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

BỆNH VIỆN HÙNG VƯƠNG        ------------------------------------

         Số:      /BVHV  TP.Hồ Chí Minh, ngày       tháng 3 năm 2007

 

Về việc đề nghị phê chuẩn danh

sách Ban Chấp hành Hội lâm thời.

                          

Kính gửi: Ban Chấp hành Hội Chữ Thập đỏ

Thành phố Hồ Chí Minh

 

Căn cứ văn bản 489/CV-CTĐ.98 ngày 11/12/1998 của Hội Chữ Thập đỏ thành phố Hồ Chí Minh về việc hướng dẫn quy trình thành lập Hội Chữ Thập đỏ cơ sở bệnh viện.

Sau khi nghe phổ biến về Điều lệ Hội Chữ Thập đỏ Việt Nam.

Căn cứ danh sách 442 cán bộ nhân viên bệnh viện Hùng Vương đã đăng ký tự nguyện gia nhập Hội Chữ Thập đỏ cơ sở bệnh viện Hùng Vương đính kèm.

Nay bệnh viện Hùng Vương đề nghị Ban Chấp hành Hội Chữ Thập đỏ thành phố phê chuẩn danh sách Ban Chấp hành lâm thời Hội Chữ Thập đỏ bệnh viện Hùng Vương như sau:

1.   BS Phạm Quốc Hùng           

Trưởng phòng Hành chính Quản trị                   Chủ tịch

2.   BS Phạm Văn Hùng

Phó Giám đốc - Chủ tịch HộI Cựu Chiến binh      Phó Chủ tịch thường trực

3.   BS Lê Kim Bá Liêm    

Phó Bí thư Đoàn TNCSHCM                              Ủy viên

4.   BS Trần Thiện Vĩnh Quân     

Trưởng phòng Tổ chức Cán bộ                         Ủy viên

5.   BS Hoàng Thị Thanh Thảo

Khoa Kế hoạch Gia đình                                  Ủy viên

6.   NHS Hà Thị Mai                  

Phòng Điều dưỡng                                          Ủy viên

7.   CN Ngô Thị Ngọc Dung                 

Phòng Hành chính Quản trị                              Ủy viên

Rất mong được sự xem xét và chấp thuận của Ban chấp hành Hội.

 

Nơi nhận                                                               GIÁM ĐỐC

-Như trên

-Lưu

 

                                                              TSBS Vũ Thị Nhung

Không hoàn thành nhiệm vụ vì thiếu công trình khoa học
Nhiều viên chức ở TP.HCM hiện nay bị xem là “không hoàn thành nhiệm vụ” vì quy định phải có ít nhất một công tr...
Họ tên Năm sinh Nghề nghiệp Số lần
Phạm Quốc Hùng 1965 Bác sĩ 67
Hà Tiếu Anh 1965 39
Đỗ Thị Mỹ Hồng 1965 Nhân viên 32
Nguyễn Ngọc Thúy 1961 Nhân viên 30
Nguyễn Quế Hương 1984 Hộ sinh 28
Tô Thị Lý Mới 1961 Nữ hộ sinh 26
Trần Thị Ngọc Trang 1974 Nhân viên 26
Đặng Lê Dung Nghi 1972 Cử nhân 23
Dương Hoàng Anh 1980 Bác sĩ 22
Nguyễn Anh Đào 1963 Hộ sinh 21